Upravljanje regionalnim razvojem

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nositelj je politike ravnomjernog regionalnog razvoja. Cilj je dodatno razvijati slabije razvijena područja u RH i tako smanjiti regionalne razvojne nejednakosti u Republici Hrvatskoj. Jedinice regionalne samouprave ključni su nositelji razvoja na regionalnoj razini te s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja na svim razinama u Republici Hrvatskoj te poboljšanja realizacije projektnih ideja unutar nacionalnog registra/mreže projekata, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18), osnivaju regionalne agencije kao Regionalne koordinatore razvoja za područje Dubrovačko-neretvanske županije.

Za aktivnosti koordinacije regionalnog razvoja u Regionalnoj razvojnoj agenciji DUNEA zadužen je Odjel za pripremu i provedbu strateških dokumenata i programa koji stručno obrađuje pitanja iz područja pripreme i provedbe strateških dokumenata i aktivno surađuje s nositeljem izrade, odnosno provedbe, strateških i planskih dokumenata u postupku vrednovanja politike regionalnoga razvoja.

Aktivnosti koordinacije regionalnog razvoj i strateškog planiranja:

- Koordiniramo proces izrade Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine te sudjelujemo u izradi drugih strateških i razvojnih dokumenata. Zaduženi smo za praćenje provedbe Plana razvoja i za godišnje izvještavanje o procesu provedbe ministarstvu nadležnom za regionalni razvoj;

- U sklopu navedenih aktivnosti unosimo i ažuriramo razvojne projekte Dubrovačko-neretvanske županije u Središnji informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem Republike Hrvatske (SPUR) – nacionalni registar projekata;

- Obavljamo administrativne i stručne poslove za potrebe rada županijskog partnerstva i sudjelujemo u radu partnerskih vijeća statističkih regija Republike Hrvatske;

- Surađujemo s ostalim regionalnim koordinatorima razvoja u Republici Hrvatskoj, pružamo tehničku podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi i provedbi projekata i provodimo aktivnosti usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima;

- Surađujemo s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Županije;

Prateći dokumenti – zakonska regulativa:

-      Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

-      Strategija regionalnoga razvoja Republike Hrvatske do kraja 2020. godine

-      Zakon o strateškom planiranju i upravljanju razvojem

-      Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

-      Smjernice za izradu županijskih razvojnih strategija – 2015.

-      Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti

-      Odluku o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti

-      Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata

-      Središnji informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem - registra razvojnih projekata RH

-      Pravilnik o upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija

 

NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA RH DO 2030. GODINE 

Nacionalna razvojna strategija je hijerarhijski najviši akt strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj te služi za oblikovanje i provedbu razvojnih politika Republike Hrvatske.  Nacionalna razvojna strategija sadrži dugoročnu viziju razvoja Republike Hrvatske i prioritete za ulaganje u desetogodišnjem razdoblju.

Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine određuju se razvojni smjerovi i strateški ciljevi, koji se detaljno razrađuju u kratkoročnim i srednjoročnim nacionalnim planovima i planovima razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proces izrade i njezino usvajanje u Hrvatskom saboru u 2020. i početak provedbe 2021. te ostvarivanje željenih rezultata do 2030. pretpostavlja angažman svih društvenih i upravljačkih razina u Hrvatskoj. 

Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine

 

STRATEGIJA RAZVOJA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE 2016-2020

Županijska razvojna strategija Dubrovačko-neretvanske županije 2016.-2020., temeljni je i sveobuhvatni strateški dokument koji, polazeći od razvojnih resursa i potencijala te ostvarenih postignuća, utvrđuje smjernice gospodarskog i sveukupnog razvoja županije

- ODLUKA o sadržaju SPUO ŽRS DNŽ

- ODLUKA o započinjanju postupka SPUO ŽRS DNŽ

- Informacija

- Odluka o donošenju Županijske razvojne strategije DNŽ 2016.-2020.

Analitička podloga Županijske razvojne strategije Dubrovačko-neretvanske županije 2016. - 2020.

- STRATEGIJA RAZVOJA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE 2016-2020

 

PLAN RAZVOJA DUBROVAČKO - NERETVANSKE ŽUPANIJE 2021-2027.

Plan razvoja je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu područne (regionalne) samouprave koji se donosi umjesto županijskih razvojnih strategija.

Planom razvoja definiraju se posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja (Nacionalne razvojne strategije, sektorskih i višesektorskih strategija) te on mora biti usklađen s nacionalnim planovima i prostornim planovima koji se donose na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

-  Odluka o pokretanju postupka procesa izrade Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine 

-  Odluka o osnivanju i imenovanju članova tima za strateško planiranje izrade Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021. – 2027. godine 

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik
Obavještavamo Vas kako ova stranica koristi kolačiće (cookies) u svrhu funkcionalnosti naše web stranice, kvalitetnijeg postavljanja našeg sustava i bolje prezentacije.
Više informacija Pristajem Ne pristajem