Javni natječaj

Na temelju članka 38. i 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 8. Odluke o osnivanju Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Dubrovačko - neretvanske županije - DUNEA od 13. ožujka 2018. godine, Klasa: 301-01/06-01/02, URBROJ: 2117/1-04-18-4 te članka 9. i 12. Statuta Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Dubrovačko - neretvanske županije - DUNEA, KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2117-125/18-1, od dana 2. svibnja 2018. godine, Upravno vijeće javne ustanove Regionalne razvojne agencije Dubrovačko - neretvanske županije - DUNEA raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA JAVNE USTANOVE REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUBROVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE - DUNEA

Uvjeti:

     - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili visoka stručna sprema sukladno      ranijim propisima

     - najmanje deset godina radnog iskustva

     - najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

     - životopis i opis dosadašnjeg radnog iskustva

     - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

     - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za djela za koja se goni po službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci)

     - dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

     - dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

    - uvjerenje, rješenje, ugovor o radu, odnosno drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima

Ravnatelj se imenuje na mandat od 4 (četiri) godine, a može biti ponovo imenovan.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave natječaja u javnim glasilima i to u tiskanom izdanju „DUBROVAČKI VJESNIK“-a i web stranici Ustanove www.dunea.hr.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete obavit će se usmeni razgovor (intervju) o čemu će kandidati biti obaviješteni najkasnije 7 (sedam) dana prije dana održavanja usmenog razgovora, putem obavijesti na web stranici Ustanove www.dunea.hr. Podnošenjem prijave na natječaj ima se smatrati da je podnositelj dao izričitu privolu da se njegovo osobno ime i prezime objavi na web stranici Ustanove.

Ako kandidat ne pristupi usmenom razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Upravno vijeće može donijeti odluku o poništenju natječaja ukoliko na natječaju nitko ne podnese prijavu ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Regionalna razvojna agencija Dubrovačko – neretvanske županije - DUNEA, Upravno vijeće, Branitelja Dubrovnika 41, 20 000 Dubrovnik, s naznakom „NATJEČAJ ZA RAVNATELJA – NE OTVARAJ“.

Regionalna razvojna agencija

Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA

Predsjednik Upravnog Vijeća

 

_________________________

Nikša Sentić

 

Prilog:

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Dubrovačko - neretvanske županije - DUNEA

 

Kontaktirajte nas

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  +385 20 312 714
  +385 20 312 715
  Branitelja Dubrovnika 41,
     20000 Dubrovnik
Obavještavamo Vas kako ova stranica koristi kolačiće (cookies) u svrhu funkcionalnosti naše web stranice, kvalitetnijeg postavljanja našeg sustava i bolje prezentacije.